Logo
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu Padneto.cz

platné a účinné od 19.5.2018

 

1.       Úvodní ustanovení

1.1     Provozovatel

1.1.1  Internetový obchod Padneto.cz je provozován OSVČ – Petr Kapalín, sídlem Studentská 1271, 43113 Jirkov, Česká republika. Identifikační číslo: 01907905, zapsanou v živnostenském rejstříku – č.j. MMCH/82053/2013, Sp. značka SZ MMCH/82043/2013

1.1.2  Kontaktní údaje Provozovatele:

-  adresa pro doručování: Petr Kapalín – Padneto.cz, Studentská 1271, 43113 Jirkov, Česká republika

-  elektronická adresa: padneto@padneto.cz

-  telefon: +420474331869

1.2     Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2  Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně  uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3  Provozovatel je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

1.3     Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1  Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu https://www.padneto.cz

1.3.2  Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

1.3.3  Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4  Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

1.4     Definice a výklad pojmů

1.4.1  Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.padneto.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku,

1.4.2  Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.4.3  Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která uzavírání Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (viz § 419 Občanského zákoníku);

1.4.4  Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Provozovatelem (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.4.5  Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.4.6  Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Padneto.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.4.7  Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Provozovateli prostřednictvím Internetového obchodu;

1.4.8  Registrace – vyplnění registračního formuláře uvedeného na stránkách Internetového obchodu, Registrace je dobrovolná, registrovaným Kupujícím může Provozovatel poskytnout výhody oproti neregistrovaným Kupujícím (např. slevy na vybrané Zboží nebo jinak podmíněné slevy);

1.4.9  Telefonická objednávka – představuje ústní projev zájmu Kupujícího o uzavření Kupní smlouvy, nejde o návrh na uzavření Kupní smlouvy;

1.4.10  Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu

1.5.      Způsob vyřizování stížností Kupujících

1.5.1    Kupující má možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti v písemné formě na adresu Provozovatele pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2  Obchodních podmínek, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu padneto@padneto.cz. Provozovatel je povinen reagovat na doručenou stížnost do 5 pracovních dnů, a to ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Provozovatel si vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Provozovatelem Kupní smlouvu.

1.5.2  Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Provozovatele, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Provozovatelem, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI):

https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/ . Na zde uvedené adrese nalezne návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může Kupující podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI na této adrese:

https://www.coi.cz/cz/e-podatelna/

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz

1.5.3  Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji (viz příloha „Registrace a ochrana osobních údajů“) se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz.

2.       Vystavení Zboží, objednávka, uzavření Kupní smlouvy

2.1     Vystavení Zboží

2.1.1  Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, ale pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2  Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu, ledaže je u popisu konkrétního Zboží uvedeno: „skladem“.

2.1.3  Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. těchto Obchodních podmínek. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní.

2.2     Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1  V případě zájmu o nabízené Zboží je Kupující prostřednictvím kliknutí uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.2.2  Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu (dodání) objednávaného zboží; ceny Zboží se zobrazují jako ceny včetně DPH. Před odesláním Objednávky je Kupující rovněž vyzván k tomu, aby odsouhlasil tyto Obchodní podmínky, které jsou mu

zpřístupněny.

2.2.3  Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.3     Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1  Provozovatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí Objednávky; přijetí Objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Provozovatele. V přijetí Objednávky jsou obsaženy mj. datum a čas uskutečnění Objednávky a všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 Obchodních podmínek.

2.3.2  Potvrzení přijetí Objednávky Provozovatelem je přijetím návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení přijetí Objednávky na jím zaslanou adresu, jehož součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Provozovatel oprávněn Objednávku stornovat.

2.3.3  Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Provozovatel zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

2.3.4  Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Provozovatelem a k uzavření Kupní smlouvy.

2.4     Telefonická objednávka

2.4.1  Kupující má možnost kontaktovat Provozovatele rovněž telefonicky na čísle uvedeném v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek a dohodnout s Provozovatelem nákup vybraného Zboží.

2.4.2  Na základě samotné Telefonické objednávky však Kupní smlouva nevzniká – telefonický hovor slouží pouze k tomu, aby Provozovatel připravil návrh Kupní smlouvy a zaslal jej ve formě e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího. Součástí návrhu Kupní smlouvy zaslaného ve formě e-mailu jsou údaje dle čl. 2.2.2 Obchodních podmínek a rovněž úplný text těchto Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást návrhu Kupní smlouvy.

2.4.3  Teprve za podmínky, že Kupující odsouhlasí (akceptuje) znění Obchodních podmínek a návrh Kupní smlouvy Provozovatele, který mu byl doručen dle čl. 2.4.2 Obchodních podmínek, vznikne Kupní smlouva, a to v okamžiku, kdy je akceptace návrhu Kupní smlouvy doručena Provozovateli.

2.5     Obvyklé množství zakoupeného Zboží

2.5.1  Provozovatel tímto upozorňuje Kupujícího, že veškeré Zboží může být prodáno pouze v množství, které je obvyklé pro spotřebitele.

2.6     Volba zákona, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.6.1  Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.6.2  Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) se na vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastí, např. odpovědnosti za vady, záruky za jakost či náhrady škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.6.3  Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určité ustanovení použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.6.4  Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.7     Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.7.1  Provozovatel je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

2.7.2  Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Provozovatelem, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou, převodem na účet.

2.7.3  Provozovatel může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.

3.       Dodání Zboží, Platební podmínky

3.1     Termín dodání

3.1.1  Termín dodání činí zpravidla  3-4 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, pokud si Prodávající nevyhradí delší lhůtu v případě, že Zboží není skladem nebo nastala jiná překážka bránící jeho okamžitému odeslání Kupujícímu.

3.1.2  Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet, pak činí termín dodání zpravidla 3-4  pracovních dnů ode dne, kdy je kupní cena připsána na účet Provozovatele. Neuvede-li Kupující variabilní symbol, který mu Provozovatel sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.2     Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1  Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Provozovatel splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2  Společně s odesláním Zboží provozovatel odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.

3.2.3  Provozovatel přepravuje Zboží ke Kupujícím prostřednictvím dopravce Česká pošta s.p. Jedna zásilka může obsahovat i více kusů Zboží určených jednomu Kupujícímu. Prodávající je oprávněn nabízet Kupujícímu i jiné způsoby přepravy zboží, přičemž vždy je povinen uvést poskytovatele přepravních služeb a cenu přepravy. Kupujícímu jsou účtovány náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši uvedené v těchto Obchodních podmínkách, nebo u jednotlivých nabídek Zboží, sjednají-li Prodávající a Kupující jiný způsob dopravy.

3.2.4  Provozovatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

3.3     Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1  Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2  Nebezpečí škody na Zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy dopravce předá Zboží Kupujícímu, bez ohledu na okamžik přechodu vlastnického práva na Kupujícího.

3.4     Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1  Kupující je povinen prohlédnout Zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Provozovatele neprodleně po jejich zjištění. Zjevné vady a vady množství je Kupující povinen reklamovat nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží.

4.       Odstoupení od Kupní smlouvy

4.1     Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1  Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů

a) od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

b) od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Provozovatel mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

c) od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Provozovatelem dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí. V  případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Provozovatele. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

4.1.2  Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku

4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek; Provozovatel přikládá formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě do každého potvrzení přijetí Objednávky dle čl. 2.3.2.

4.1.3  Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, -  pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí je počítačový program nebo autorským právem chráněné dílo (včetně děl kartografických) nahrané na hmotném nosiči dat (CD, DVD, disketa) a Kupující porušil originální obal takového hmotného nosiče (pokud je nosič zvlášť zabalen);

-  bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

- bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;

- bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit (např. spodní prádlo, ponožky).

4.1.4  Provozovatel se zavazuje kontaktovat Kupujícího do 3 dnů ode dne doručení písemného odstoupení a dohodnout s ním termín a způsob vrácení Zboží. Jinak je Kupující povinen Zboží odeslat Provozovateli do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Provozovateli.

4.1.5  Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, provozovatel přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. těchto Podmínek. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány a Provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození. 4.1.6  Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující.

4.1.7  Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Provozovateli dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Provozovateli za škodu, tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Provozovatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.8  Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Provozovatel povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží, jak jsou uvedeny v Kupní smlouvě, a to

-  bezhotovostně připsáním na účet, ze kterého Kupující uhradil kupní cenu Zboží, popř. na jiný účet, který sdělí Provozovateli v odstoupení, nebo

-  složenkou zaslanou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, bude-li s tím Kupující souhlasit, popř. požádá-li o to v odstoupení. Při vrácení kupní ceny složenkou bude kupní cena snížena o náklady na odeslání složenky (náklady budou započteny, viz čl. 4.1.10 Obchodních podmínek). Provozovatel však bez ohledu na lhůtu uvedenou v tomto článku 4.1.8 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na některou z adres dle čl. 4.1.5.

4.1.9  Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.3 Obchodních podmínek, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Provozovateli bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Provozovatel, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.10  Kupující dále bere na vědomí, že vedle nároku na náhrady škody vzniklé v důsledku vrácení poškozeného, opotřebeného nebo částečně spotřebovaného Zboží dle čl. 4.1.7. Obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst rovněž částku odpovídající nákladům spojeným s odesláním složenky (čl. 4.1.8 Obchodních podmínek) a o další skutečně vynaložené náklady Provozovatele související s vrácením Zboží.

4.1.11 Poskytnul-li společně se Zbožím Provozovatel Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl.

4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Provozovateli i poskytnutý dárek.

4.2     Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.2.1  Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

4.2.2  Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

4.2.3  Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.2.4  V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu; čl. 4.1.4. až 4.1.9.

5.       Jakost Zboží při převzetí, záruka za jakost, REKLAMACE

5.1     Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1  Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které Provozovatel uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2     Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

5.2.1  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5.2.2  Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

5.2.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Provozovatel a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4  Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5  V případě reklamních sdělení však nastanou účinky dle čl. 5.2.4 pouze tehdy, uvedl-li v reklamě dobu, po kterou lze Zboží použít, sám Provozovatel nebo výrobce Zboží. Účinky dle čl. 5.2.4 však nenastanou, pokud činí reklamní prohlášení o záruce či prodloužené záruce jiný prodávající (provozovatel e-shopu) než Provozovatel, nebo distributor. V případě, že se Kupující bude chtít ujistit o délce záruky za jakost, může se informovat na kontaktních

údajích Provozovatele dle čl. 1.1.2.

5.2.6  Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Provozovatel ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

-  u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena

tohoto Zboží sjednána,

-  v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

-  v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

- v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

-  za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.7  Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

5.3     Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.1  Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.1  Provozovatel poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Provozovatel nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 112 Občanského zákoníku.

5.3.2  Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Provozovatel ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.3  Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.4     Reklamace

5.4.1  Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží (ve smyslu čl. 5.1.1), přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. 5.4.2  Následně s Kupujícím dohodne Provozovatel způsob zaslání Zboží popř. jiný způsob vyřešení reklamace. Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Provozovateli neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Provozovateli, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 5.4.5. Není-li sjednáno jinak, doručovací adresou pro účely zasílání reklamovaného Zboží je adresa pro doručování uvedená v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. V případě oprávněné reklamace uhradí Provozovatel Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Provozovateli, způsobem dle čl. 4.1.8.

5.4.3  Bude-li Kupující zasílat za účelem reklamace vad Zboží toto Zboží Provozovateli, uplatní se články  4.1.5 - 4.1.7 Obchodních podmínek přiměřeně.

5.4.4  O vyřízení reklamace je Provozovatel povinen sepsat ve smyslu § 2173 Občanského zákoníku a § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

-  datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

-  důvody reklamace;

-  způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;

-  výsledek prohlídky reklamovaného Zboží provozovatelem nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);

-  zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

-  zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Provozovatel povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

5.4.5  Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Provozovatel povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím, nedohodne-li Provozovatel s Kupujícím delší lhůtu. Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Kupujícím – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Provozovatele sjednáno jinak. O výsledku vyřízení reklamace informuje Provozovatel Kupujícího telefonicky, a zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 5.4.4.

5.4.6  Vada Zboží (rozpor s Kupní smlouvou ve smyslu čl. 5.1.1 a 5.1.2), která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

5.5     Jednotlivá práva Kupujícího z vad Zboží

5.5.1  Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 5.1.1.

5.5.2  Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.5.3  Jde-li o takovou vadu Zboží, jejíž výměna za nové Zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Provozovatel a dohodne s Kupujícím způsobem dle čl. 5.4.2.

5.5.4  Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží (čl. 5.5.2) nebo na bezplatnou opravu Zboží (čl. 5.5.3), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.5.5  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

6.       Odpovědnost za škodu

6.1     Odpovědnost Provozovatele za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem

6.2     Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Provozovatel za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy, a to pouze do výše odpovídající dvojnásobku ceny sjednané v Kupní smlouvě, v důsledku které ke škodě došlo.

7.       Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

7.1     Osobní údaje

7.1.1  Správce zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
  • číslo bankovního účtu
 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Petrem Kapalínem tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovate služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Dopravce Česká pošta s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
  • Zpracovatel účetnictví OSVČ Andrea Ondruchová, sídlem Maroldova 4376, 430 01, Chomutov

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese padneto@padneto.cz

 5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.padneto.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
   • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

8.       Závěrečná ustanovení

8.1     Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

8.2     Počínaje 1. 1. 2014 se řídí všechny vztahy vzniklé z Kupní smlouvy Občanským zákoníkem (tj. zákonem č. 89/2012 Sb. – tzv. novým občanským zákoníkem).

8.3     Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

8.4     V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz